ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΑΤΕΝΤΑΣ

01.10.2019

Στις 10 Ιουλίου 2019, η MEGA PLAST Βιομηχανική – Εξαγωγική Α.Ε άσκησε αγωγή κατά της εταιρίας PAPERVAL PLASTICS, S.L. για λόγους παραβίασης του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας ES2366871 (ΕΡ1989044). Η MEGA PLAST απολαμβάνει τα αποκλειστικά δικαιώματα για διάτρητα φιλμ συσκευασίας όπως αξιώνεται στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ΕΡ1989044, ενώ τρίτα μέρη απαγορεύεται να πωλούν ή να προσφέρουν προς πώληση προϊόντα που χρησιμοποιούν το εν λόγω προϊόν που αναφέρεται στο ΕΡ1989044 χωρίς τη συγκατάθεσή της MEGA PLAST (βλ. Άρθρο 64 (3) European Patent Convention).