Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Σκοπός της παρούσας ειδοποίησης απορρήτου είναι να σας ενημερώσει αναφορικά με τις πληροφορίες που συλλέξαμε από εσάς όταν μας αποστείλατε το βιογραφικό σας. Κατά τη συλλογή των εν λόγω πληροφοριών, η Megaplast A.E. ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και σύμφωνα με τη νομοθεσία (Καν.679/2016 ΕΟΚ «GDPR» ), απαιτείται να σας παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τον οργανισμό μας, τον τρόπο και το σκοπό χρήσης των δεδομένων σας και τα δικαιώματά σας αναφορικά με αυτά.

Ποιοι είμαστε;

Είμαστε η εταιρία MEGAPLAST A.E. που εδρεύει στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου οδός Α/Δ. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση hr@megaplast.gr.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό GDPR, η εταιρία μας δεν είναι υποχρεωμένη να ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Ως αποτέλεσμα, οποιοδήποτε αίτημά σας αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων θα πρέπει να μας κοινοποιείται στο ανωτέρω email.

Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Κατά την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά: επώνυμο, όνομα, ηλικία διεύθυνση τηλέφωνο επικοινωνίας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκπαιδευτικό υπόβαθρο, επαγγελματικό ιστορικό, φωτογραφία καθώς και κάθε άλλη πληροφορία για το πρόσωπό σας που μας δίνετε.

Γιατί συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες;

Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, ώστε να αξιολογήσουμε την πιθανότητα συνεργασίας μας για την κάλυψη μίας εκ των διαθέσιμων θέσεων εργασίας στην MEGAPLAST Α.Ε. και στις επιχειρήσεις του ομίλου.

Για τα παραπάνω, ζητούμε τη συγκατάθεσή σας και θα εξακολουθήσουμε να αξιολογούμε το βιογραφικό σας και να το αποστέλλουμε σε εταιρίες του ομίλου, μόνο εφόσον εξακολουθείτε να συναινείτε και υπό τους όρους που αναλύονται παρακάτω. Η εταιρία μας δεν θα αποστείλει τα στοιχεία σας σε τρίτα μέρη (δηλαδή εκτός του ομίλου μας) εκτός εάν τούτο ζητηθεί από τις αρχές.

Από που συλλέξαμε τα δεδομένα σας;

Συλλέξαμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά μέσω του email που μας αποστείλατε στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@megaplast.gr, κατά τη διαδικασία αναζήτησης προσωπικού ώστε να καλύψουμε μία εκ των διαθέσιμων θέσεων εργασίας στην εταιρία μας. Η εταιρία μας δεν αποδέχεται άλλο τρόπο παραλαβής βιογραφικών.
Με τη ρητή συγκατάθεσή σας μπορούμε να αναζητήσουμε επιβεβαίωση των στοιχείων του βιογραφικού σας μέσω συστάσεων από προηγούμενους εργοδότες σας.
Κατά την αποστολή των στοιχείων σας θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε ότι διαβάσατε και κατανοήσατε τα αναφερόμενα στην παρούσα και να δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη νόμιμη διατήρηση των στοιχείων σας στο αρχείο μας με τους όρους που περιγράφονται κατωτέρω.

Τι κάνουμε με τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται στη βάση της εταιρίας μας και στις εγκαταστάσεις αυτής, δεν αποστέλλονται εκτός της Ελλάδος (παρά μόνο στις θυγατρικές μας στο εξωτερικό) και δε χρησιμοποιούνται στα πλαίσια λήψης αυτοματοποιημένων αποφάσεων, οι οποίες ενδέχεται να σας επηρεάσουν. Το αρχείο μας προστατεύεται με κωδικό και πρόσβαση σε αυτό έχει μόνο ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο υπεύθυνος προσωπικού Για την επεξεργασία των στοιχείων σας τηρούμε αρχείο δραστηριότητας

Για ποιο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα σας διατηρούνται στη βάση μας και δε διαγράφονται για χρονικό διάστημα 2 ετών εκτός εάν ζητήσετε να διαγραφούν νωρίτερα.

Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να μας ζητήσετε:

  • να σας ενημερώσουμε σχετικά με το είδος των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και να σας χορηγήσουμε αντίγραφο του αρχείου σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή
  • να διορθώσουμε όποια από τα δεδομένα σας είναι λανθασμένα ή έχουν αλλάξει ή δεν ισχύουν πλέον καθώς και να προσθέσουμε όσα νέα μας δίνετε.
  • να διαγράψουμε τα δεδομένα σας. Η υποχρέωσή μας αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση ο νόμος επιβάλει την επεξεργασία ή την παροχή των στοιχείων ή αυτά είναι απαραίτητα για την άσκηση νομικής αξίωσης.
  • να περιορίσουμε τη χρήση τους

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας οποιαδήποτε στιγμή στέλνοντάς μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ανωτέρω διεύθυνση.

Το δικαίωμά σας να διατυπώνετε παράπονα

Εάν έχετε οποιοδήποτε παράπονο σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από τη μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), μέσω της ιστοσελίδας http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,15510&_dad=portal&_schema=PORTAL ή στη διεύθυνση:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Κηφισίας 1-2
Τ.κ. 11523, Αθήνα