Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά

Η Megaplast έχει καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας και ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης τα οποία είναι σε συμμόρφωση με τα Διεθνή Πρότυπα:

 

 

Ποιότητα
ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015
Περιβάλλον
ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015


 

 

με πεδίο εφαρμογής:
Παραγωγή Προϊόντων Εύκαμπτης Συσκευασίας